< Vorige

Over Groen Noordenveld

Onduidelijke en summiere informatie over de ontwikkeling van een Intergemeentelijk structuurplan Leek/Roden en de vrees voor een drukke provinciale weg dwars door het dorp Roden, bleek in 2007 het startsein te zijn voor verontruste burgers om met initiatieven te komen en dit plan ter discussie te stellen.

Het  plan betrof de ontwikkeling van 5.300 woningen tot 2020 en vervolgens nog eens 1.590 woningen tot 2030.

Volgens de Regiovisie: 800 woningen extra in Nietap/Terheyl, 3250 extra woningen gepland in Roden en de buitendorpen. Roden kan volgens deze plannen aan oost-(golfbaan), west- en zuidzijde (tot aan Steenbergerveld) worden voorzien van duizenden woningen. Er is een provinciale weg gepland vanaf de A7 via Oostindië langs de noordrand van Roden, dwars door de Maatlanden. Deze weg wordt doorgetrokken naar het zuiden over onder andere de hockeyvelden, korfbalvelden, langs de tennisbanen ter ontsluiting van de zuidelijke bebouwing.

Dat was het uitgangspunt van het in 2007 gepubliceerde plan.

Regionale samenwerking en oplossing van problemen vinden wij prima, maar dat moet niet onnodig ten koste gaan van het woonklimaat in Noordenveld. Wij en vele deskundigen met ons zijn van mening dat voor Noordenveld een aantal van 1500 woningen tot het jaar 2030 ruim voldoende is om de groei, zowel autonoom als anders, op te vangen. De demografische ontwikkelingen sinds 2007 geven zelfs aanleiding om de aantallen verder te verlagen.

Na een massaal bezochte buurtbijeenkomst in de Beukenhof op 8 juni 2007 waar vele verontruste bewoners van Noordenveld op afkwamen, besloot een aantal aanwezigen zich te verenigen. Wat kort daarna leidde tot de oprichting van onze vereniging Groen Noordenveld.

Door het oprichten van onze vereniging wilden en willen wij een sterke rechtspositie innemen tegen de op onjuiste uitgangspunten gebaseerde wens voor een grootschalige groei van Roden met een daaraan gekoppelde nieuwe infrastructuur. Wij hebben ons tot doel gesteld de inwoners van Noordenveld te informeren en te mobiliseren om hun mening te geven over deze plannen. Een ander doel is het bundelen en delen van informatie en kennis met alle belangenorganisaties (zoals de RAS-dorpen, wijkbelangenverenigingen, Nietap/Terheijl, Staatsbosbeheer en milieuorganisaties etc.), teneinde de plannen van de lokale overheid een halt toe te roepen.  

Korte samenvatting van de ontwikkelingen sinds 2007.

Noordenveld is een prachtige en aantrekkelijke gemeente. Het wonen is ruim opgezet met rondom veel waardevol natuurgebied en groen als uitloop- en recreatiegebied. Die kernwaarden moeten we niet gaan verkwanselen door een onnodige nieuwe infrastructuur en verstedelijking.

Door de voorlichting door onze vereniging, het houden van informatieavonden met deskundigen en met gebruikmaking van officiële publicaties over de demografische ontwikkeling werden veel inwoners zich bewust van de ongemotiveerde wens om te groeien.

Op het voorontwerp structuurplan werden door ruim 1.360 insprekers 7.200 bezwaren ingediend tegen de omvang van het plan en de ontsluitende infrastructuur. Niettemin ging de ontwikkeling gewoon door en werd in april 2009 een voorontwerp intergemeentelijke structuurvisie Leek – Roden (IGS) voor inspraak werd vrijgegeven. Dit voorontwerp IGS was bijna identiek aan het voorontwerp structuurplan.

Groen Noordenveld zette vraagtekens bij de onderbouwing en de procesgang van de IGS Leek-Roden. Niet alleen de aantasting van de kernwaarden van Noordenveld waren in het geding, maar ook was de procesgang van de IGS zeer ondemocratisch (sinds 1997 werd aan een structuurvisie gewerkt waarbij de omvang van plannen tot verstedelijking steeds geleidelijk toe zou nemen zonder daadwerkelijke discussie met de inwoners of gemeenteraad).

Tegen dit voorontwerp IGS werden rond 2.000 bezwaren ingediend. Tegelijkertijd werd een procedure aangespannen bij de ombudscommissie tegen de gemeente Noordenveld. De vereniging kreeg op alle fronten gelijk. Daarop besloot het College van B&W van Noordenveld het voorontwerp in te trekken, maar gelijktijdig een ontwerp structuurvisie verder te ontwikkelen op basis van de ingetrokken visie. Juridisch mogelijk, maar een klap in het gezicht van de vele bezwaarde inwoners.

Op dit ontwerp werden meer dan 2.300 bezwaren ingediend, met hoofdmotief te veel woningen, niet nodige nieuwe infrastructuur en te duur. Ondanks alle bezwaren nam de gemeenteraad van Noordenveld ( 23 zetels) eind 2009 het ontwerp aan met de steun van Gemeentebelangen (8 zetels), Partij van de Arbeid (7 zetels) en gedeeltelijk CDA (2 zetels).

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2.010 verloren deze partijen samen ruim 30%, maar vormden met de Christenunie en Groenlinks een nieuw college. Op basis van het aantal zetels bestond er geen meerderheid meer voor de structuurvisie, maar CDA/CU en Groen Links kozen voor het “pluche” van een wethouderspost.

Kortom de vereniging heeft nog niets van haar bestaansrecht verloren.