< Vorige

 

 

 

Algemeen nieuws

 

Weet u, onze vereniging bestaat nu(2017) 10 jaar.

Tevens is het maatschappelijk nut van De Vereniging Groen Noordenveld

per 01-01-2012 door de overheid erkend.

 

 

Oosterveld Norg: Natuurlijk Norg 2000 stapt naar de rechter

De vereniging Natuurlijk Norg 2000 heeft samen met de vereniging Groen Noordenveld op 8 april een klacht ingediend over de procedures rond een eventuele bebouwing van het Oosterveld. De klacht betrof met name het niet voldoen aan de compensatieverordening van de gemeente Noordenveld, het niet afronden van een aantal procedures waaronder archeologisch onderzoek en procedurele versnellingen ten behoeve van het nog uit te werken woongebied dat buiten het bestemmingsplan van de “banaan” valt. Op deze klacht is geen inhoudelijke reactie ontvangen. Wel worden nu 7 kavels in optie aangeboden. Aangezien Natuurlijk Norg 2000 in 2012 procespartij was bij de toepassing van het compensatieplan is daarop de rechtbank verzocht de gemeente te verplichten alsnog het compensatieplan en een aantal procedures af te ronden, voordat tot verkoop kan worden overgegaan.

De volledige processtukken zijn te vinden op de website van de vereniging Groen Noordenveld: www.groennoordenveld.nl

 

 

Omgevingswet

Belangrijke wetswijzigingen en nieuwe Omgevingsvisie voor Noordenveld met mogelijk grote gevolgen, ook voor u.

De vastgestelde Omgevingsvisie  2030 is te vinden op https://www.gemeentenoordenveld.nl/wonen_en_leven/projecten/omgevingsvisie_noordenveld_2030/de_omgevingsvisie_noordenveld_2030_is_vastgesteld

Tot en met 2 november 2016 kon iedereen die dat wil reageren:

 De Vereniging is druk bezig bezwaren in een zienswijze tot uitdrukking te brengen. Wij zullen deze zienswijze op onze website plaatsen zodat u er kennis van kunt nemen en eventueel mee kunt onderschrijven. Een eigen zienswijze is echter ook mogelijk en wenselijk.

 Zie voor meer informatie ook onze Nieuwsbrief van oktober.


Zienswijze Omgevingsvisie 2030 Groen Noordenveld 


 

Gemeente Noordenveld antwoordt op vragen over het Hoge Hert.
Dit antwoord bevestigt het vermoeden van de vereniging dat gemeenteraad en dus ook de bevolking
van Noordenveld buiten spel staat bij de beslissing over de aantasting van de Onlanden door een enorme betonnen uitkijktoren die een aantasting betekent van de beleving van de Onlanden als natuurgebied.      

antwoord WOB verzoek Het Hoge Hert

 

De Vereniging Groen Noordenveld vraagt duidelijkheid van de regio.

 De gemeente Noordenveld kampt, evenals andere gemeenten met grote financiële problemen. Toch vraagt de regio meer geld. Voor de plannen in de periode 2014 – 2020 moet Noordenveld € 2,5 miljoen bijdragen in plaats van € 2,2 miljoen. Onze vereniging heeft bij de provincie en de gemeente aangedrongen op een echte verlaging van de afdrachten aan de regio. Ondanks de kritiek, richting de stuurgroep vanuit de provincie en de gemeente Noordenveld, lijkt het bestuur van de regio doof voor de argumenten. Het regiobestuur beroept zich op de lange termijn plannen, die een hogere bijdrage nodig zouden maken. Vreemd is dan dat er in 2012 wel een overschot bleek te zijn. De regio kon € 10,3 miljoen aan de gemeenten Hoogezand – Sappemeer (€ 3,3), Leek (€ 3,5) en Noordenveld (€ 3,5) terug betalen voor de investeringen die gedaan waren in gronden voor de woningbouwplannen. De regio wil veel geld uitgeven aan bereikbaarheid en openbaar vervoer. Op zich is dat goed, maar de realiteit van de plannen is onduidelijk. Voor Leek – Roden wordt €  3,6 miljoen begroot, terwijl zoals het er nu uit ziet, de service aan de inwoners van Roden zal afnemen. Een verplaatsing van het busstation, wat gewoon het weggooien van geld betekent, is zelfs niet uitgesloten. Men lijkt wel erg gemakkelijk met gemeenschapsgeld om te gaan. De plannen van de regio geven de indruk dat er projecten gezocht worden om meer dan € 100 miljoen uit te geven in plaats van dat op basis van reële projecten geld gezocht wordt. Het niet doorgaan van de regiotram, besparing € 33 miljoen, wordt zonder meer aangewend voor andere projecten, zonder dat er een goede evaluatie heeft plaatsgevonden.

Daarom hebben wij, op grond van de wet openbaar bestuur, gevraagd duidelijkheid te geven over de ontwikkeling van de plannen en de reeds uitgeven kosten. Ook voor de busbaan Peize en andere kosten in Noordenveld voor openbaarvervoer waar in de vervoersplannen 2014 al weer geen gebruik meer van wordt gemaakt. Voor ons zijn die kosten een reden om te twijfelen aan de realiteit van de plannen.

Op onze website:  zie WOB verzoek door VGN 2013-12-10 vindt u onze brief met daarin de WOB verzoeken.

 

College van Noordenveld trekt voorstel planninglijsten woningbouw in.

 Het college van Noordenveld heeft na het indienen van de klacht van onze vereniging haar voorstel voor de planninglijsten ingetrokken. Onze klacht dat dat voorstel in strijd is met de eigen verordening en de wet op de openbaarheid van bestuur werd erkend. De burgemeester deelde mee: "Wij hebben hierover een klacht ontvangen die aangaf dat het voorstel in strijd zou zijn met onze verordening en misschien zelfs wel in strijd met de wet. Wij hebben dat snel  na laten gaan en zijn tot de conclusie gekomen dat dat best wel eens waar zou kunnen zijn." Hiermede lijkt een besluitvorming over woningbouw in Roden Zuid voorlopig uitgesteld. Het was de bedoeling om die plannen voor te dragen aan de regio in de vergadering in oktober. Dit kan nu dus nog even niet omdat de gemeenteraad daarover geen besluit kon nemen. Onze vereniging zal zich blijven verzetten tegen besluiten die genomen gaan worden over de structuurvisie Leek - Roden zonder dat eerst een herziening daarvan aan de bevolking wordt voorgelegd.

 

Gemeente Noordenveld vergeet rapport Innovatieteam te communiceren

Vorig jaar heeft een Innovatieteam Wonen in de regio Groningen-Assen onderzoek gedaan in een aantal gemeenten naar nieuwe en/of alternatieve mogelijkheden voor woningbouw in de regiovisie gemeenten. In de gemeente Noordenveld heeft het Innovatieteam onderzoek verricht naar alternatieve mogelijkheden voor woningbouw in Roden-Zuid. Bij de start van dat onderzoek en de daarop volgende planvorming heeft het Innovatieteam ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Vereniging Groen Noordenveld en de Vereniging Dorpsbelangen RAS. Tijdens die gesprekken is gesproken over de context van eventuele woningbouw in Roden-Zuid: geen noemenswaardige bevolkingsgroei meer, alleen bouwen als er vraag is, eerst  bestaande bouwlocaties volbouwen en inbreiden en pas daarna nieuwe uitbreidingsplannen, de kwaliteit van Roden-Zuid (ecologische verbindingszone, archeologisch waardevolle es) altijd voorop stellen.  Als voorbeeld: Noordenveld heeft nog ongeveer 800 bouwlocaties in bestaande plannen en ruim 300 bouwlocaties in herstructureringsplannen. De gemeente heeft na overleg in regiovisieverband haar woningbouwplannen teruggeschroefd naar 1000 woningen en daarbij is aangegeven dat zelfs dat misschien al teveel is. Dat wil zeggen dat de bestaande bouwlocaties al toereikend zijn om te voldoen aan de toekomstige vraag naar woningen.

Het Innovatieteam van de regiovisie had dat goed begrepen. Zij hebben getracht op een realistische manier een kwaliteitsplan voor Roden-Zuid te maken waarbij enerzijds rekening is gehouden met de zeer beperkte marktvraag en anderzijds een poging gedaan is om in Roden-Zuid een kwaliteitsslag te maken. Hoewel we het niet op alle onderdelen met het planvoorstel eens zijn, kunnen we de basisgedachten die onder dit plan liggen goed volgen. Er is met gezond verstand rekening gehouden met de marktvraag en met de kwaliteiten van Roden-Zuid. In mei 2012 was de rapportage klaar.

Tot onze grote verbazing  werd het plan niet gecommuniceerd met de gemeenteraad van Noordenveld, ook niet met de gesprekspartners van het eerste uur (zoals met ons was afgesproken) en ook niet met de inwoners van Noordenveld. We moesten zelf na de vakantie navraag doen en vervolgens actie ondernemen en het rapport opvragen bij de regiovisie Groningen-Assen.

We weten uit betrouwbare bron dat het College van Noordenveld niet zo goed uit de voeten kan met dit plan, want er staan te weinig woningen in gepland. En wat doe je dan, dan stop je het rapport snel in een bureaula, zodat niemand het ziet. De gemeenteraad en de eigen bevolking worden niet ingelicht. En dat terwijl dit College zich er keer op keer op beroept dat zij de communicatie en participatie zeer hoog in het vaandel heeft en boos reageert als iemand daar aan durft te twijfelen. We denken er het onze van en laten het oordeel graag over aan de lezer.

 

 


Waarnemingen onder de Catharinakerk van Roden

donderdag 21 dec 2017, 21:53

Oosterveld 2017

dinsdag 31 okt 2017, 16:49

Inspraak notitie Oosterveld 18 okt. 2017

woensdag 18 okt 2017, 21:20

klacht bij GS Drenthe (inclusief bijlagen)

vrijdag 28 apr 2017, 21:54

Eerste pagina | < Vorige | Volgende > | Laatste pagina